Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 หน่วยกู้ชีพกู้ภัยองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่ ได้รับโล่รางวัลการดำเนินงานและบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ ประจำปี 2566 ในงานประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติ ครั้งที่ 7 “ท้องถิ่นยุคใหม่ ประชาชนมั่นใจ การแพทย์ฉุกเฉินไทยได้มาตรฐาน” ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

ช่องทางในการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งรุกล้ำทางสาธารณะ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

5 มิถุนายน 2566 คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เข้ามาศึกษาดูงานด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่

ในวันที่ 5 มิถุนายน 2566 …

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันที่ 7-8 มีนาคม 2566 โดย นายพิมะ แสงมณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่ มอบหมายให้ นายณฐกร ยตะโคตร รองนายก อบต.นาคู่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้และฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงเรียน โดยมี น.ส.วิมลรัตน์ วงค์หนายโกฎ รอง ปลัด อบต.นาคู่ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการฯ และได้ มอบหมายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่ ดำเนินการให้ความรู็ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย ในพื้นที่ จำนวน 4 โรงเรีน (โรงเรียนบ้านนาคู่,โรงเรียนบ้านหนองหอยคำอ้อม,โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ,และโรงเรียนบ้านแขนนาง) โดยมีนักเรียน และบุคลากรของโรงเรียน เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักที่ต้องเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับการจัดการภัยที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ และการกระทำของมนุษย์อันส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนส่วนรวม เพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด ตลอดจนฝึกซ้อมอพยพหนีไฟกรณีเกิดอัคคีภัยในโรงเรียน

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันที่ 2 ก.พ.2566 เวลา 09.00 น. โดยนายพิมะ แสงมณี นายก อบต.นาคู่ มอบหมายให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝ่ายบริหารงานทั่วไป สป.อบต.นาคู่ เรียนเชิญผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ผู้นำชุมชน สมาชิก อบต.นาคู่ ผู้อำนวยการสถานศึกษาในพื้นที่ และผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าส่วนราชการ สังกัด อบต.นาคู่ จัดการประชุมปรึกษาหารือ/บูรณาการด้านการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลนาคู่ ด้านต่างๆ ตามแนวนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม (นายวันชัย จันทร์พร)

วันที่ 2 ก.พ.2566 เวลา 09…

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่ รณรงค์ให้ประชาชนและเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาคู่ ป้องกันและสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็น เพื่อป้องกันการบาดเจ็บรุนแรง และปฏิบัติตามกฎจราจร ภายใต้คำขวัญ “ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ”

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

“ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่ ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่ ที่ 442/2565 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2565 เรื่องการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 – 4 มกราคม 2566 ณ จุดบริการประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่ จำนวน 2 จุด ดังนี้ จุดที่ 1 บริเวณหน้าวัดศรีบุญเรือง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลนาคู่ อำเภอนาแก จังหวัดนคพนม จุดที่ 2 บริเวณหน้าวัดฟ้าขื่นสุวรรณตูมภา หมู่ที่ 2 ตำบลนาคู่ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม เพื่อเฝ้าระวังและช่วยเหลือประชาชนผู้สัญจร ไป – มา ให้ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในห้วงเทศกาลปีใหม่ 2566 (๗ วันอันตราย)

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่ ได้จัดทำโครงการบริหารจัดการขยะแบบยั่งยืน ปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 14-16 ธันวาคม 2565 เพื่ออบรมให้ความรู้แก่ประชาชนและขับเคลื่อน การลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือนในระดับท้องถิ่น ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 400 คน

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่ ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมวินัยจราจรให้กับประชาชน ปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 16 ธันวาคม 2565 เพื่อสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังอุบัติเหตุการจราจร ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ ซึ่งมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 112 คน รถจักรยานยนต์ร่วมโครงการฯ(ต่อ พ.ร.บ.) จำนวน 146 คัน ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร จาก บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ สาขา นครพนม

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย วันที่ 7 ธันวาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่ ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้เกิดความตระหนักรู้รับผิดชอบและเกิดภูมิทัศน์ที่สวยงาม

Continue Reading...