Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2567

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามมติที่ประชุม ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอำเภอนาแก (ศปถ.อ.นาแก) ในวันที่ 5 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมพระธาตุศรีคุณอำเภอนาแก

ตามมติที่ประชุม ศูนย์อำนว…

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร ฟังธรรมเทศนา หลวงตาบุญชื่น ปัญญาวุฑโต วันจันทร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

เปิดให้บริการระบบ e-Service

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 หน่วยกู้ชีพกู้ภัยองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่ ได้รับโล่รางวัลการดำเนินงานและบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ ประจำปี 2566 ในงานประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติ ครั้งที่ 7 “ท้องถิ่นยุคใหม่ ประชาชนมั่นใจ การแพทย์ฉุกเฉินไทยได้มาตรฐาน” ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

ช่องทางในการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งรุกล้ำทางสาธารณะ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

5 มิถุนายน 2566 คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เข้ามาศึกษาดูงานด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่

ในวันที่ 5 มิถุนายน 2566 …

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันที่ 7-8 มีนาคม 2566 โดย นายพิมะ แสงมณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่ มอบหมายให้ นายณฐกร ยตะโคตร รองนายก อบต.นาคู่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้และฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงเรียน โดยมี น.ส.วิมลรัตน์ วงค์หนายโกฎ รอง ปลัด อบต.นาคู่ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการฯ และได้ มอบหมายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่ ดำเนินการให้ความรู็ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย ในพื้นที่ จำนวน 4 โรงเรีน (โรงเรียนบ้านนาคู่,โรงเรียนบ้านหนองหอยคำอ้อม,โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ,และโรงเรียนบ้านแขนนาง) โดยมีนักเรียน และบุคลากรของโรงเรียน เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักที่ต้องเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับการจัดการภัยที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ และการกระทำของมนุษย์อันส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนส่วนรวม เพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด ตลอดจนฝึกซ้อมอพยพหนีไฟกรณีเกิดอัคคีภัยในโรงเรียน

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันที่ 2 ก.พ.2566 เวลา 09.00 น. โดยนายพิมะ แสงมณี นายก อบต.นาคู่ มอบหมายให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝ่ายบริหารงานทั่วไป สป.อบต.นาคู่ เรียนเชิญผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ผู้นำชุมชน สมาชิก อบต.นาคู่ ผู้อำนวยการสถานศึกษาในพื้นที่ และผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าส่วนราชการ สังกัด อบต.นาคู่ จัดการประชุมปรึกษาหารือ/บูรณาการด้านการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลนาคู่ ด้านต่างๆ ตามแนวนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม (นายวันชัย จันทร์พร)

วันที่ 2 ก.พ.2566 เวลา 09…

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่ รณรงค์ให้ประชาชนและเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาคู่ ป้องกันและสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็น เพื่อป้องกันการบาดเจ็บรุนแรง และปฏิบัติตามกฎจราจร ภายใต้คำขวัญ “ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ”

Continue Reading...