ติดต่อเรา

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่

เลขที่ 88  หมู่ 7  ตำบลนาคู่  อำเภอนาแก  จังหวัดนครพนม  48130

สำนักปลัด โทร. 042-571001
กองคลัง โทร. 042-571008
กองช่าง โทร.042-571006
กองการศึกษาฯและกองสวัสดิการสังคม โทร.042-571003
อปพร. โทร.042-571005
e-Mail : [email protected]