กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รัฐธรรมนูญ

กฎหมายจัดตั้ง

กฎหมายจัดตั้ง องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)

กฎหมายจัดตั้ง เทศบาล (ทน. ทม. ทต.)

กฎหมายจัดตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)​

Share: