การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประชาชนสามารถเสนอแนะหรือแนะนำการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่ เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาน โดยช่องทาง ดังนี้
๑. ส่งโดยตรง ที่ทำการ อบต.นาคู่ ๘๘ หมู่ที่ ๗ ตำบลนาคู่ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
๒. อีเมล์ admin@naku.go.th
๓. โทร ๐๔๒-๑๙๐๑๑๑

o25 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม(1)
การลงพื้นที่ทำประชาคมหมู่บ้านเพื่อรับฟั

ภาพการจัดทำประชาคม ๒๕๖๕
Share: