วันที่ 2 ก.พ.2566 เวลา 09.00 น. โดยนายพิมะ แสงมณี นายก อบต.นาคู่ มอบหมายให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝ่ายบริหารงานทั่วไป สป.อบต.นาคู่ เรียนเชิญผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ผู้นำชุมชน สมาชิก อบต.นาคู่ ผู้อำนวยการสถานศึกษาในพื้นที่ และผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าส่วนราชการ สังกัด อบต.นาคู่ จัดการประชุมปรึกษาหารือ/บูรณาการด้านการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลนาคู่ ด้านต่างๆ ตามแนวนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม (นายวันชัย จันทร์พร)

วันที่ 2 ก.พ.2566 เวลา 09.00 น. โดยนายพิมะ แสงมณี นายก อบต.นาคู่ มอบหมายให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝ่ายบริหารงานทั่วไป สป.อบต.นาคู่ เรียนเชิญผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ผู้นำชุมชน สมาชิก อบต.นาคู่ ผู้อำนวยการสถานศึกษาในพื้นที่ และผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าส่วนราชการ สังกัด อบต.นาคู่ จัดการประชุมปรึกษาหารือ/บูรณาการด้านการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลนาคู่ ด้านต่างๆ ตามแนวนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม (นายวันชัย จันทร์พร) เช่น
– การป้องกันและสำรวจพื้นที่เสี่ยงอัคคีภัย ทั้ง 11 หมู่บ้าน (สายไฟฟ้าชำรุด)
– การเผาไฟในที่โล่งแจ้ง (เผาตอซังข้าว)
– เกษตรผู้ใช้น้ำในช่วงฤดูแล้ง (นาปรัง)
– เหตุทะเลาะวิวาทในสถานศึกษา
– การแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่
เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับประชาชน โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนอยู่ดี กินดี มีความปลอดภัย ในชีวิต และทรัพย์สิน ภายใต้ 4 แนวทางหลัก คือ หน้าบ้านน่ามอง นครพนมน่าอยู่ หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี รวมทั้งการทำงานต้องถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ จำนวน 34 ท่าน

Share: