Posted in ข้อบัญญัติ

ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิน

Continue Reading...
Posted in ข้อบัญญัติ

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๖๑

Continue Reading...
Posted in ข้อบัญญัติ

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่ เรื่อง การควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ.๒๕๖๑

Continue Reading...
Posted in ข้อบัญญัติ

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๑

Continue Reading...
Posted in ข้อบัญญัติ

ข้อบัญญัติ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร

Continue Reading...
Posted in ข้อบัญญัติ

ข้อบัญญัติ เรื่อง ตลาด

Continue Reading...
Posted in ข้อบัญญัติ

ข้อบัญญัติ เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

Continue Reading...
Posted in ข้อบัญญัติ

ข้อบัญญัติ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย

Continue Reading...