Posted in กิจการสภา

หนังสือเชิญประชุมสมัยสามัญ

ขอเชิญเข้าประชุมสภา สมัยว…

Continue Reading...
Posted in กิจการสภา

การนัดประชุมสภาสมัยสามัญ

นัดประชุมสภาสมัยสามัญสมัย…

Continue Reading...
Posted in กิจการสภา

การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ

ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยว…

Continue Reading...
Posted in กิจการสภา

การกำหนดสมัยประชุมสามัญ

กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสาม…

Continue Reading...
Posted in กิจการสภา

การบันทึกรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น

รายงานการประชุมสภาสมัยวิส…

Continue Reading...