Posted in กิจการสภา

หนังสือเชิญประชุมสมัยสามัญ

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาสม…

Continue Reading...
Posted in กิจการสภา

การนัดประชุมสภาสมัยสามัญ

การนัดประชุมสภาสมัยสามัญ …

Continue Reading...
Posted in กิจการสภา

การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ

เรียกประชุมสภาองค์การบริห…

Continue Reading...
Posted in กิจการสภา

การกำหนดสมัยประชุมสามัญ

กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสาม…

Continue Reading...
Posted in กิจการสภา

การบันทึกรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น

บันทึกรายงานการประชุมสภาส…

Continue Reading...