Posted in กิจการสภา

หนังสือเชิญประชุมสมัยสามัญ

ขอเชิญเข้าประชุมสภา สมัยส…

Continue Reading...
Posted in กิจการสภา

การนัดประชุมสภาสมัยสามัญ

นัดประชุมสภาสมัยสามัญสมัย…

Continue Reading...
Posted in กิจการสภา

การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ

เรียกประชุมสภา อบต.นาคู่ …

Continue Reading...
Posted in กิจการสภา

การกำหนดสมัยประชุมสามัญ

กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสาม…

Continue Reading...
Posted in กิจการสภา

การบันทึกรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น

รายงานการประชุมสภา สมัยสา…

Continue Reading...