OIT 2562

 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

โครงสร้างหน่วยงาน<< Clik >>

ข้อมูลผู้บริหาร << Clik >> 

อำนาจหน้าที่ << Clik >> 

แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน << Clik >> 

ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน << Clik >> 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง << Clik >> 

ข่าวประชาสัมพันธ์ << Clik >> 

Q&A << Clik >> 

 Social Network << Clik >> 

9.2 การบริหารงาน

แผนดำเนินงานประจำปี << Clik >>

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน << Clik >> 

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี << Clik >> 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน << Clik >> 

มาตรฐานการให้บริการ << Clik >> 

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ << Clik >> 

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ << Clik >> 

E- Service << Clik >> 

9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี << Clik >> 

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน << Clik >> 

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี << Clik >> 

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ << Clik >> 

ประกาศตต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ << Clik >> 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ << Clik >> 

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ << Clik >> 

9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล << Clik >> 

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล << Clik >> 

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล << Clik >> 

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี << Clik >> 

9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต << Clik >>

ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต << Clik >>

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต << Clik >>

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น << Clik >>

การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม << Clik >>

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร << Clik >>

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร << Clik >>

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี << Clik >>

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต << Clik >>

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร << Clik >>

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี << Clik >>

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน << Clik >>

รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี << Clik >>

10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ << Clik >>

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม << Clik >>

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง << Clik >>

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต << Clik >>

มาตรการป้องกันการรับสินบน << Clik >>

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม << Clik >>

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ << Clik >>

Share: