Posted in งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น

แบ่งปันความดีงามในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น

แบบเสนอแบ่งปันความดีงาม โ…

Continue Reading...
Posted in งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น

ภาพการดำเนินงานและการเรียนรู้

งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น …

Continue Reading...
Posted in งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น

ตารางสะสมงาน

ตารางสะสมงาน_สมาชิกฐานฯ_อ…

Continue Reading...
Posted in งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น

สื่อนำเสนอตามแบบประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ด้านที่ ๑ บริหารจัดการ ข้…

Continue Reading...
Posted in งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น

รายงานผลการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น

รายงานผลการดำเนินงานฐานทร…

Continue Reading...