Posted in ข้อมูลพื้นฐาน

กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญแห่ง…

Continue Reading...
Posted in ข้อมูลพื้นฐาน

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร…

Continue Reading...
Posted in ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลตำบล

ข้อมูลตำบล     ประวั…

Continue Reading...
Posted in ข้อมูลพื้นฐาน

ภาระความรับผิดชอบ

Continue Reading...
Posted in ข้อมูลพื้นฐาน

วิสัยทัศน์

“ยกระดับรายได้ มีคว…

Continue Reading...
Posted in ข้อมูลพื้นฐาน

โครงสร้างหน่วยงาน

Continue Reading...
Posted in ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลผู้บริหาร

Continue Reading...
Posted in ข้อมูลพื้นฐาน

อำนาจหน้าที่

Continue Reading...
Posted in ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู…

Continue Reading...