Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่ เรื่อง รายงานผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศการขยายเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2564

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศลดภาษีที่ดินปละสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2564

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ครับ ขอบคุณครับ

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ 3/2564 เรื่องปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

การยื่นแบบและชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2564

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสภา อบต.นาคู่ เรื่องระเบียบว่าด้วยการอนุญาตให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภา อบต.นาคู่ พ.ศ.2563

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 5 ธันวาคม 2563 นายพิมะ แสงมณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่และคณะ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขต อบต.นาคู่

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การเข้าฟังประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563

Continue Reading...