ข้อมูลตำบล

ข้อมูลตำบล  
 
ประวัติตำบลนาคู่

ตำบลนาคู่เป็นอีกตำบลหนึ่งของอำเภอนาแก  ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอนาแก  เดิมราษฎรชาวบ้านนาคู่ได้อพยพมาจากฝั่งซ้ายแขวงสุวรรณเขต  (สะหวันนะเขต)  ประเทศลาว  เมื่อประมาณปี  พ.ศ.๒๓๑๐  โดยการนำของท้าวหลวงราช  มาแสวงหาที่ทำกินและที่อยู่อาศัย  เห็นสภาพพื้นที่ที่เหมาะสมที่มีลำน้ำก่ำไหลผ่าน  บริเวณทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การทำนาและทำไร่  จึงเลือกเป็นสถานที่ตั้งบ้านเรือน  โดยยึดเอาไม้แก่นจันทน์  (ไม้จันทน์)  ไม้แก่นคู่  (ไม้มะคู่)  ซึ่งเป็นไม้สิริมงคลตั้งเป็นชื่อบ้านให้สอดคล้องกับชื่อไม้ทั้งสอง  จนถึง พ.ศ.๒๔๕๖  ทางราชการจึงได้ยกฐานะขึ้นเป็นตำบลนาคู่

สภาพทั่วไป

๑.๑  ที่ตั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่  อยู่ในเขตพื้นที่ของตำบลนาคู่  อำเภอนาแก  จังหวัดนครพนม  ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของอำเภอนาแก  ระยะห่างประมาณ  ๖  กิโลเมตร  โดยใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๐๓๓  ระหว่างอำเภอนาแก–จังหวัดนครพนม  แยกเข้าถนนลาดยาง  สายหนองหอยน้อย–แขนนาง  ห่างจากจังหวัดนครพนมไปทางทิศใต้  ๖๔  กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง  ๑  ชั่วโมง  จากจังหวัดนครพนมมาสู่ตำบลนาคู่

๑.๒  พื้นที่         ๓๒.๘๒  ตารางกิโลเมตร
–  เนื้อที่ทั้งหมด                                       ๒๐,๕๑๑  ไร่
–  เนื้อที่ทำนา                                         ๑๔,๗๔๑  ไร่
–  เนื้อที่ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                 ๑๙๖  ไร่
–  เนื้อที่ป่าผลัดใบสมบูรณ์                         ๒,๙๘๓  ไร่
–  เนื้อที่อยู่อาศัย                                      ๑,๐๕๓  ไร่
–  สถานที่ราชการ                                    ๒๕๑  ไร่
–  พื้นที่น้ำ                                              ๑,๐๐๘  ไร่
–  เนื้อที่อื่น ๆ                                          ๒๗๙  ไร่

๑.๓  อาณาเขต               ทิศเหนือจด                    เขตตำบลพระซอง
ทิศใต้จด                                    เขตลำน้ำก่ำ  ตำบลพิมาน
ทิศตะวันออกจด              เขตลำน้ำบัง  ตำบลท่าลาด
ทิศตะวันตกจด                เขตตำบลหนองสังข์

๑.๔  ลักษณะภูมิประเทศ

สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มและมีบางส่วนมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำ  คือ  ส่วนที่อยู่ตามริมฝั่งลำน้ำก่ำและลำน้ำบัง

๑.๕  ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่มี จำนวน      ๑๑      หมู่บ้าน   ได้แก่

หมู่ที่ ชื่อบ้าน จำนวนประชากร จำนวนครัวเรือน ชื่อผู้นำ
ชาย หญิง รวม
บ้านหนองหอยน้อย ๔๒๕ ๓๗๐ ๗๙๕ ๑๙๖ นายณฐกร  ยตะโคตร /  ผู้ใหญ่บ้าน
นายประสิทธิ์  ไหมคำ / สมาชิก อบต.
นายชอนลัย  พ่อชมภู / สมาชิก อบต.
บ้านนาคู่กลาง ๒๗๕ ๒๖๔ ๕๓๙ ๑๓๕ นายสวรรค์  หาญมนตรี / กำนันตำบลนาคู่
นายพาสุกรี  วงค์ศรีชา/ สมาชิก อบต.
นายเล่ห์  วงศ์ศรีชา / สมาชิก อบต.
บ้านคำอ้อม ๓๐๔ ๒๘๙ ๕๙๓ ๑๖๐ นายบันเทิง  วงค์หนายโกด / ผู้ใหญ่บ้าน
นายไสว  ยตะโคตร / สมาชิก อบต.
นางสาวดวงดาว  เชื้อคำเพ็ง /สมาชิก อบต.
บ้านแขนนาง ๓๐๗ ๒๗๖ ๕๘๓ ๑๔๘ นายภูมิมะลา  บุตราช / ผู้ใหญ่บ้าน
นายบัญชา  ไชยต้นเทือก / สมาชิก อบต.
นายภัยมณี  แสงชัย / สมาชิก อบต.
บ้านนาฉันทะ ๒๖๑ ๒๖๙ ๕๓๐ ๑๔๖ นายจันที  ผางจันทะ/ ผู้ใหญ่บ้าน
นายดำริ  ผางจันทะ / สมาชิก อบต.
นายพันงา  ราชาไชย / สมาชิก อบต.
บ้านน้ำบ่อ ๔๒๘ ๔๑๔ ๘๔๒ ๒๑๙ นายสิงห์ตา  เทพายัง / ผู้ใหญ่บ้าน
นางสาวทองคำ  อัคฮาด / สมาชิก อบต.
นายอภินันท์  เทพายัง / สมาชิก อบต.
บ้านนาคู่ใต้ ๒๖๐ ๒๖๕ ๕๒๕ ๑๗๗ นายวาง  วงศ์คำจันทร์ / ผู้ใหญ่บ้าน
นายใจ  บริสุทธิ์ / สมาชิก อบต.
นายเชษฐา  วงศ์ศรีชา / สมาชิก อบต.
บ้านนาคู่เหนือ ๒๘๒ ๒๖๗ ๕๔๙ ๑๔๗ นายวิทยา  วงศ์ศรีชา /ผู้ใหญ่บ้าน
นายมิตรชัย  วงค์ศรีชา / ประธานสภาฯ
นายเชาว์  วงศ์ศรีชา / รองประธานสภาฯ

 

หมู่ที่ ชื่อบ้าน จำนวนประชากร จำนวนครัวเรือน ชื่อผู้นำ
ชาย หญิง รวม
บ้านนาคู่น้อย ๑๐๙ ๑๑๑ ๒๒๐ ๗๐ นายเกษมศักดิ์  ธ.น.โสม/ ผู้ใหญ่บ้าน
นายฉัตรชัย  วงค์ศรีชา / สมาชิก อบต.
นายคมกริช  บัวสาน / สมาชิก อบต.
๑๐ บ้านหนองหอยน้อย ๓๒๔ ๓๗๓ ๖๙๗ ๑๘๐ นายสมพงษ์  แก้ววงษ์สิงห์ /ผู้ใหญ่บ้าน
นายเสน่หา  สุขสบาย / สมาชิก อบต.
นายประเดิม  จันทร์เหลือง/ สมาชิก อบต.
๑๑ บ้านคำอ้อม ๒๒๐ ๒๓๒ ๔๕๒ ๑๐๖ นายจันทา  ลาดบาศรี /ผู้ใหญ่บ้าน
นายบุญตา  เชื้อคำเพ็ง / สมาชิก อบต.
นายอุทัย  ตาริชัย / สมาชิก อบต.
รวม ,๑๙๕ ,๑๓๐ ,๓๒๕ ,๖๘๓

หมายเหตุ : ข้อมูลสำนักบริหารการทะเบียน  กรมการปกครอง  วันที่  ๖  มีนาคม  ๒๕๕๗

๒.  สภาพเศรษฐกิจ

๒.๑  อาชีพ
ประชากรส่วนใหญ่ของตำบลนาคู่มีการประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม  คือการทำนาเป็นอาชีพหลัก    อาชีพนอกจากเกษตรกรรม  ได้แก่  ค้าขาย  รับจ้างทั่วไป  เลี้ยงสัตว์คิดเป็นร้อยละ  ดังนี้
–  ทำนา  ทำไร่  ทำสวน                ร้อยละ  ๗๕
–  รับจ้างทั่วไป                            ร้อยละ  ๑๐
–  ค้าขาย                                    ร้อยละ  ๕
–  เลี้ยงสัตว์                                 ร้อยละ  ๕
–  อื่นๆ                                       ร้อยละ  ๕

๒.๒ หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

ประเภท จำนวน  (แห่ง)
โรงงาน
ปั้มน้ำมันลอย
โรงสีขนาดใหญ่
โรงสีขนาดเล็ก ๓๔
ร้านค้าปลีก ๕๒
ร้านซ่อมรถ
โรงแรม/รีสอร์ท
ร้านอาหาร /คาราโอเกะ
ร้านตัดผม

๓ . สภาพทางสังคม
๓.๑ การศึกษา
–  โรงเรียนประถมศึกษา                         จำนวน              ๕          แห่ง   ได้แก่
๑. โรงเรียนบ้านแขนนาง
๒. โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
๓. โรงเรียนบ้านนาฉันทะญาณวีโรอนุสรณ์
๔. โรงเรียนบ้านหนองหอยคำอ้อม
๕. โรงเรียนบ้านนาคู่
–  โรงเรียนมัธยมศึกษา  (ขยายโอกาส)         จำนวน              ๑          แห่ง      ได้แก่  โรงเรียนบ้านนาคู่
–  โรงเรียนอาชีวศึกษา                              จำนวน              ๑          แห่ง
–  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                               จำนวน              ๓          ศูนย์      ได้แก่
๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาคู่
๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำบ่อ
๓. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหอยน้อย
–  ศูนย์กรมการศาสนา  จำนวน  ๑  แห่ง  (อยู่ในการดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่) ได้แก่
๑.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีบุญเรือง
๓.๒  สถาบันและองค์การทางศาสนา
–  วัด/สำนักสงฆ์                          จำนวน              ๑๐       แห่ง
๓.๓  สาธารณสุข
–  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  จำนวน  ๒  แห่ง  ได้แก่
๑. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาฉันทะ
๒. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาคู่
–  กองทุนยาประจำหมู่บ้าน                        จำนวน              ๑๑       แห่ง
๓.๔  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  มีสมาชิก อปพร.ประจำทุกหมู่บ้าน

๔. การบริหารพื้นฐาน
๔.๑  การคมนาคม
ทางบกโดยทางรถยนต์  จะใช้ทางหลวงแผ่นดิน  ๒๐๓๓  ระหว่าง  อำเภอนาแก – จังหวัดนครพนมแยกเข้าสู่ถนนลาดยาง  สายหนองหอยน้อย  –  บ้านแขนนาง
–  ถนนลาดยาง              จำนวน              ๒          แห่ง
–  ถนนคอนกรีต             จำนวน              ๑๑       แห่ง
–  ถนนลูกรัง                  จำนวน              ๕          แห่ง
๔.๒  การสื่อสาร
–  จำนวนโทรศัพท์ของท้องถิ่น      จำนวน              ๓          หมายเลข  ได้แก่
๑)  ประจำสำนักงานปลัด             โทร  ๐๔๒-๕๓๐๙๓๒-๓
๒)  ประจำส่วนการคลัง                โทร  ๐๔๒-๕๓๐๙๓๔
๓)  ประจำ  อปพร.                      โทร  ๐๔๒-๕๓๐๙๓๕

๔.๓   การไฟฟ้า
–  ครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้
–  จำนวนหมู่บ้านที่มีไฟฟ้าเข้าถึง  ๑๑  หมู่บ้าน
๔.๔   แหล่งน้ำธรรมชาติ
–  แหล่งน้ำธรรมชาติ       จำนวน              ๒          สาย
–  บึง,หนองและอื่น ๆ     จำนวน              ๒๐       แห่ง
๔.๕   แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
–  ฝาย                           จำนวน              ๒          แห่ง
–  บ่อน้ำตื้น                    จำนวน              ๑๒       แห่ง
–  บ่อโยก                       จำนวน              ๔๐       แห่ง
–  อื่นฯ                           จำนวน              –           แห่ง

๕.  ศักยภาพของตำบลนาคู่
อัตรากำลัง
ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น    รวมทั้งสิ้น         จำนวน              ๑๗       คน
พนักงานจ้างตามภารกิจ               รวมทั้งสิ้น                      จำนวน              ๑๓       คน
( P )    มี           (     )  ไม่มี      นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  มาจากการเลือกตั้ง
ตำแหน่งในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล       ๒๐       คน        ประกอบด้วย

พนักงานส่วนตำบล
๑.  นายบริรักษ์  วาจนสุนทร         ตำแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
๒.  นายชาติ  อินธิราช                  ตำแหน่ง  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
๓.  นางสาวประภาพร  บุญยอด     ตำแหน่ง  หัวหน้าสำนักงานปลัด
๔.  นายวัชรินทร์  หลวงทำเม        ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
๕.  นายพนมไพร  อินทร์ติยะ        ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา
๖.  นางเสาวลักษณ์  เภาพาน        ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๗.  นางสาวคีตาญชลี  สมสาย        ตำแหน่ง  บุคลากร
๘.  สิบโทวิระศักดิ์  สมศรี              ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๙.  นางสมหมาย  ว่องไว               ตำแหน่ง  ครูผู้ดูแลเด็ก
๑๐.  นางมัณฑนา  อัคฮาด            ตำแหน่ง  ครูผู้ดูแลเด็ก
๑๑.  นางศลิษา  ศรีแสน               ตำแหน่ง  ครูผู้ดูแลเด็ก
๑๒.  นางลำดวน  หาญมนตรี        ตำแหน่ง  ครูผู้ดูแลเด็ก

พนักงานจ้างตามภารกิจ
๑.  นางสาวคำเสียน  วงศ์ศรีชา      ตำแหน่ง  ผู้ช่วยครูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
๒.  นางสาวศิรินภา  เชื้อคำเพ็ง      ตำแหน่ง  ผู้ช่วยครูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
๓.  นางดาว  ยตะโคตร                 ตำแหน่ง  ผู้ช่วยครูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
๔.  นางสาวสุภาวดี  เชื้อคำเพ็ง      ตำแหน่ง  ผู้ช่วยครูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
๕.  นายสุรศักดิ์  เชื้อคำเพ็ง           ตำแหน่ง  พนักงานดับเพลิง
๖.  นายสมเกียรติ์  เกตุบุญ            ตำแหน่ง  คนสวน
๗.  นายพนัส  กลางประพันธ์        ตำแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์
๘.  นางสาวอรศิริ  ยตะโคตร         ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

ตำแหน่งในส่วนการคลัง              ๕          คน        ประกอบด้วย
๑.  นางสาวสมจิตร  นามโพธิ์ชัย                 ตำแหน่ง  หัวหน้าส่วนการคลัง
๒.  นางสาวแสงจันทร์  ผาลิชัย                  ตำแหน่ง  นักวิชาการพัสดุ
๓.  นางจารุลักษณ์  ตรีอินทอง                  ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
พนักงานจ้างตามภารกิจ
๑.  นางสาววรัญญา  นามเหลา                  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
๒.  นางสาวศิริวิมล  เกตุบุญ                      ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

ตำแหน่งในกองช่าง                    ๕          คน        ประกอบด้วย
๑.  นายสุนทร  คำคนซื่อ                          ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง
๒.  นายกิตติชัย  คนตรง                           ตำแหน่ง  นายช่างโยธา
พนักงานจ้างตามภารกิจ
๑.  นายชาคลิส  ลาดบาศรี                        ตำแหน่ง  พนักงานสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
๒.  นายศรายุทธ  อินธิราช                        ตำแหน่ง  ผู้ช่วยช่างโยธา
๓.  นางศิริราช  วงศ์ศรีชา                         ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

(๒)   ระดับการศึกษาของบุคลากร
ประถมศึกษา                                                           –           คน
มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา                                             ๙          คน
ปริญญาตรี                                                               ๑๒       คน
ปริญญาโท                                                               ๙          คน

(๓)   รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๗  (ประมาณการ)    ดังนี้
๑)  รายได้จัดเก็บเอง                                                        ๕๑๙,๘๐๐.๐๐   บาท  แยกเป็น
–  หมวดภาษีอากร                                               ๑๒๒,๐๐๐.๐๐   บาท
–  หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับและใบอนุญาต               ๓,๘๐๐.๐๐   บาท                                                                                                                   –  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                             ๒๐๒,๐๐๐.๐๐   บาท
–  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                                           ๑๙๐,๐๐๐.๐๐   บาท
–  หมวดรายได้จากทุน                                               ๒,๐๐๐.๐๐  บาท
๒)  รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้  อปท.
–  หมวดภาษีจัดสรร                                             ๑๑,๙๐๐,๒๐๐.๐๐  บาท
๓)  รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้  อปท.
–  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                                       ๘,๔๖,๐๐๐.๐๐  บาท
รวม                   ๒๐,๘๘๐,๐๐๐.๐๐  บาท

๖.  ศักยภาพของชุมชนในพื้นที่
(๑)  การรวมกลุ่มทุกประเภท                     จำนวน              ๒๑       กลุ่ม  แยกประเภทกลุ่ม  ดังนี้
–  กลุ่มอาชีพ                               จำนวน              ๘          กลุ่ม
–  กลุ่มออมทรัพย์             จำนวน              ๒          กลุ่ม
–  กลุ่มอื่น ฯ                                จำนวน              ๑๑       กลุ่ม

(๒) จุดเด่นของพื้นที่  (ที่เอื้อต่อการพัฒนาตำบล)
พื้นที่  องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่  มีประตูระบายน้ำก่ำ  ขนาดกลางที่มีทัศนียภาพสวยงาม  ได้ประโยชน์ทางด้านการเกษตร  และการท่องเที่ยว เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  มีโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำดาดคอนกรีตของกรมชลประทาน  ส่งผลให้สามารถปลูกพืชในฤดูแล้งได้และสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชน  หมู่ที่ ๙  มีสำนักสงฆ์เทพนิมิตเจดีย์สามัคคีธรรม  ซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์  เป็นที่เคารพ  บูชา  ของชาวตำบลนาคู่  ซึ่งทั้งสองแห่ง สามารถส่งเสริมพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของตำบลได้

๗.  ข้อมูลอื่นฯ

๗.๑ ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
–  พื้นที่ป่าสาธารณะ  ประมาณ      ๗๕๑     ไร่
–  คลองส่งน้ำชลประทาน
–  ตำบลนาคู่มีบ่อเกลือสินเธาว์  อยู่ที่  หมู่ที่  ๖  บ้านน้ำบ่อ

๗.๒  มวลชนจัดตั้ง
–  ลูกเสือชาวบ้าน                        ๒          รุ่น                    ๓๐๐     คน
–  ไทยอาสาป้องกันชาติ                ๑          รุ่น                    ๒๐       คน
–  อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน     ๑๑       หมู่บ้าน             ๘๘     คน
–  สมาชิกอปพร.                                      จำนวน              ๑๕๖     คน
–  เป็นหมู่บ้าน อพป.                    ๖          หมู่        ได้แก่
หมู่ที่  ๑  บ้านหนองหอยน้อย
หมู่ที่  ๒  บ้านนาคู่กลาง
หมู่ที่  ๕  บ้านนาฉันทะ
หมู่ที่  ๖  บ้านน้ำบ่อ
หมู่ที่  ๗  บ้านนาคู่ใต้
หมู่ที่  ๘  บ้านนาคู่เหนือ

 

Share: