Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่ เรื่อง สำรวจข้อมูลปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานผลพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ คำสั่งรักษาราชการแทน หัวหน้าส่วนราชการ

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน รอบบัญชี พ.ศ.2559-2562

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ปี 2564-2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในวันที่ 30 มิ.ย.2564

Continue Reading...
Posted in LPA 2564

ข้อร้องทุกข์/ร้องเรียนที่ดำเนินการแก้ไขขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ข่าวสคบ.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน

  https://opdc.csn.c…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 2/2564

Continue Reading...