ตามมติที่ประชุม ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอำเภอนาแก (ศปถ.อ.นาแก) ในวันที่ 5 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมพระธาตุศรีคุณอำเภอนาแก

ตามมติที่ประชุม ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอำเภอนาแก (ศปถ.อ.นาแก) ในวันที่ 5 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมพระธาตุศรีคุณอำเภอนาแก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานีตำรวจ หน่วยทหาร และหน่วยงานราชการในพื้นที่อำเภอนาแก เพื่อขับเคลื่อนแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ตามมาตรการ ดังนี้
1.ช่วงเดือน ตุลาคม 2566 เป็นช่วงรณรงค์การขับขี่ปลอดภัย
2.ช่วงเดือน พฤศจิกายน 2566 เป็นช่วงดำเนินการว่ากล่าวตักเตือน
3.ช่วงเดือน ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป เริ่มดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมาย
ประกอบกับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำหาแนวทางเพื่อลดอุบัติเหตุในพื้นที่ให้เป็นรูปธรรมซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่ ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ระหว่าง ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง/จ้างเหมาบริการ ครู/ผู้ดูแลเด็ก ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่ นั้น เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลและหมู่บ้าน ตลอดจนการขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนนให้เป็นรูปธรรม เพื่อลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุลดความสูญเสียทั้งทางร่างกาย ชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ ๑. เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
๒. เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชน
3. เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายด้านการจราจรทางบก

 

Share: