5 มิถุนายน 2566 คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เข้ามาศึกษาดูงานด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่

ในวันที่ 5 มิถุนายน 2566 คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เข้ามาศึกษาดูงานด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาข้อมูลบริบทชุมชน วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ช่วยเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้ และก่อให้เกิดแนวปฏิบัติร่วมกันด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนด้วยวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับภาคีเครือข่าย
โดยมี นายพิมะ แสงมณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่ ให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้กับคณะศึกษาดูงาน เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้นำโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หรือ อพ.สธ. ที่กำลังดำเนินงานอยู่มาประกอบการบรรยาย

Share: