วันที่ 7-8 มีนาคม 2566 โดย นายพิมะ แสงมณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่ มอบหมายให้ นายณฐกร ยตะโคตร รองนายก อบต.นาคู่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้และฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงเรียน โดยมี น.ส.วิมลรัตน์ วงค์หนายโกฎ รอง ปลัด อบต.นาคู่ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการฯ และได้ มอบหมายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่ ดำเนินการให้ความรู็ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย ในพื้นที่ จำนวน 4 โรงเรีน (โรงเรียนบ้านนาคู่,โรงเรียนบ้านหนองหอยคำอ้อม,โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ,และโรงเรียนบ้านแขนนาง) โดยมีนักเรียน และบุคลากรของโรงเรียน เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักที่ต้องเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับการจัดการภัยที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ และการกระทำของมนุษย์อันส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนส่วนรวม เพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด ตลอดจนฝึกซ้อมอพยพหนีไฟกรณีเกิดอัคคีภัยในโรงเรียน

Share: