โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รูปภาพกิจกรรม

ปี 2563

ป่าปกปัก

ทะเบียนพรรณพืช

ทะเบียนพันธ์ุสัตว์

ทะเบียนชีวภาพอื่น

ทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น

หมู่ 4

ทะเบียนพรรณพืช

ทะเบียนพันธ์ุสัตว์

ทะเบียนชีวภาพอื่น

ทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น

หมู่ 6

ทะเบียนพรรณพืช

ทะเบียนพันธ์ุสัตว์

ทะเบียนชีวภาพอื่น

ทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น

หมู่ 7

ทะเบียนพรรณพืช

ทะเบียนพันธ์ุสัตว์

ทะเบียนชีวภาพอื่น

ทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น

หมู่ 8

ทะเบียนพรรณพืช

ทะเบียนพันธ์ุสัตว์

ทะเบียนชีวภาพอื่น

ทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น

หมู่ 9

ทะเบียนพรรณพืช

ทะเบียนพันธ์ุสัตว์

ทะเบียนชีวภาพอื่น

ทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

ปี 2562

ป่าปกปัก

ทะเบียนพรรณพืช

ทะเบียนพันธ์ุสัตว์

ทะเบียนชีวภาพอื่น

ทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น

หมู่ 2

ทะเบียนพรรณพืช

ทะเบียนพันธ์ุสัตว์

ทะเบียนชีวภาพอื่น

ทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น

หมู่ 3

ทะเบียนพรรณพืช

ทะเบียนพันธ์ุสัตว์

ทะเบียนชีวภาพอื่น

ทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น

หมู่ 5

ทะเบียนพรรณพืช

ทะเบียนพันธ์ุสัตว์

ทะเบียนชีวภาพอื่น

ทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น

หมู่ 11

ทะเบียนพรรณพืช

ทะเบียนพันธ์ุสัตว์

ทะเบียนชีวภาพอื่น

ทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

ปี 2561

ป่าปกปัก

ทะเบียนพรรณพืช

ทะเบียนพันธ์ุสัตว์

ทะเบียนชีวภาพอื่น

ทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น

หมู่ 1

ทะเบียนพรรณพืช

ทะเบียนพันธ์ุสัตว์

ทะเบียนชีวภาพอื่น

ทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น

หมู่ 10

ทะเบียนพรรณพืช

ทะเบียนพันธ์ุสัตว์

ทะเบียนชีวภาพอื่น

ทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น