สื่อนำเสนอตามแบบประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ด้านที่ ๑ บริหารจัดการ ข้อ ๑.๑ และ ๑.๒

ด้านที่ ๑ บริหารจัดการ ข้อ ๑.๓ และ ๑.๔ อบต.นาคู่

ด้านที่ ๑ บริหารจัดการ ข้อ ๑.๕ – ๑.๗ อบต.นาคู่

ด้านที่ ๒ งาน ๑ สำรวจป่าปกปักทรัพยากรท้องถิ่น

ด้านที่ ๒ งาน ๒ สำรวจเก็บรวมรวมทรัพยากรท้องถิ่น

ด้านที่ ๒ งาน ๓ ปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น

ด้านที่ ๒ งาน ๔ อนุรักษ์และใช้ประโยชน์

ด้านที่ ๒ งาน ๕ ศูนย์ข้อมูลทรัพยากร

ด้านที่ ๒ งาน ๖ สนับสนุนการอนุรักษ์ฯ

ด้านที่ ๓ ผลการดำเนินงาน

Share: