กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดป ระกาศและที่ติดแผ่นป่ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่

กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปิดประกาศฯ (อบต.นาคู
Share:

Author: mungmee