คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำนาคู่ และ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่ ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒

ประกาศคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามผู้สมัค
Share: