วันที่ 24 มีนาคม 2566 องค์การบริหาร ส่วนตำบลนาคู่ ได้จัด “โครงการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลนาคู่” เริ่มด้วย กิจกรรมเดินขบวนพลังสตรีทั้ง 11 หมู่บ้าน และ พิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูสตรีดีเด่นตำบลนาคู่ มอบโดย นายพิมะ แสงมณี นายก อบต.นาคู่ โดยภายในงานมีการจัดแสดงสินค้าประจำ ตำบล และการแสดงเปิดงานของกลุ่มสตรี ตำบลนาคู่ อีกทั้งยังมีกิจจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับ “บทบาทของสตรีกับการพัฒนาชุมชน” โดย น.ส.กันยนา ตงศิริ นักวิชาการพัฒนาการ ชุมชนชำนาญการ จากสำนักงานพัฒนา ชุมชนอำเภอนาแก เพื่อให้ตระหนักถึง ความสำคัญของบทบาทสตรีในปัจจุบัน เมื่อจบกิจกรรมทั้งหมดแล้ว ผู้เข้าร่วม กิจกรรมก็ได้จัดเตรียมอาหารของดีพื้นถิ่นของ ตนมาร่วมรับประทานด้วยกัน

Share: