Posted in จดหมายข่าว

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วน ตำบลนาคู่ ได้จัด โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข กิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัด สถานศึกษา และชุมชน ด้วยวิถี 5 ส (Big cleaning Day ) ประจำปี 2566 นำทีมโดยนายพิมะ แสงมณี นายก องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่ ร่วมด้วยคณะ ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง พนักงานจ้างเหมาบริการ ช่วยกันทำความสะอาด วัดศรีบุญเรือง หมู่ที่ 10 ตำบลนาคู่ และโรงเรียน บ้านนาคู่ หมู่ที่ 7

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566 นายพิมะ แสงมณี นายก องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่ คณะผู้บริหาร พนักงาน และ ชาวบ้านในชุมชน ได้ร่วมกันใส่บาตรพระสงฆ์ ในโครงการอบรม คุณธรรมจริยธรรม ณ วัดฟ้าชื่นสุวรรณตูมภา หลังจากนั้นเข้าร่วมฟังการให้โอวาทในหัวข้อ คุณธรรม จริยธรรมในการทำงาน โดย นายเสรี หาญกล้า ท้องถิ่นอำเภอ นาแก และฟังเทศนาหรือป่าฐกการรรม เรื่อง การใช้หลักธรรมใน การปฏิบัติงานและการใช้ชีวิตประจำวัน โดย พระครูบวรโพธิวัฒน์ เจ้าคณะอำเภอนาแก เจ้าอาวาสวัดถนนตาล และมอบเกียรติบัตร ให้ผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ประจำปี 2566 หลังจากเสร็จสิ้นพิธีผู้เข้าร่วมโครงการได้รับประทานอาหาร และปัดกวาดลานวัดร่วมกัน

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

วันจันทร์ ที่ 5 มิถุนายน 2566 ตามฤกษ์ เวลา 08.09 น. องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่ นำโดย นายพิมะ แสงมณี นายกองค์การ บริหารส่วนตำบลนาคู่ คณะผู้บริหาร พนักงาน ส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ได้เข้าร่วมพิธีตั้ง ศาลพระพรหมและศาลตายายของ อบต.นาคู่ เพื่อความเป็นสิริมงคล และคุ้มครองปกปัก รักษาคนในชุมชน

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

ในวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566 นายพิมะ แสงมณี นายกองค์การบริหาร ส่วนตำบลนาคู่ คณะผู้บริหาร พนักงาน ส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ร่วมกัน ปลูกสุมนไพร และพืชศึกษา (ตูบหมูบ) ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี (อพ.สธ.)

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

วันที่ 24 มีนาคม 2566 องค์การบริหาร ส่วนตำบลนาคู่ ได้จัด “โครงการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลนาคู่” เริ่มด้วย กิจกรรมเดินขบวนพลังสตรีทั้ง 11 หมู่บ้าน และ พิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูสตรีดีเด่นตำบลนาคู่ มอบโดย นายพิมะ แสงมณี นายก อบต.นาคู่ โดยภายในงานมีการจัดแสดงสินค้าประจำ ตำบล และการแสดงเปิดงานของกลุ่มสตรี ตำบลนาคู่ อีกทั้งยังมีกิจจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับ “บทบาทของสตรีกับการพัฒนาชุมชน” โดย น.ส.กันยนา ตงศิริ นักวิชาการพัฒนาการ ชุมชนชำนาญการ จากสำนักงานพัฒนา ชุมชนอำเภอนาแก เพื่อให้ตระหนักถึง ความสำคัญของบทบาทสตรีในปัจจุบัน เมื่อจบกิจกรรมทั้งหมดแล้ว ผู้เข้าร่วม กิจกรรมก็ได้จัดเตรียมอาหารของดีพื้นถิ่นของ ตนมาร่วมรับประทานด้วยกัน

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

วันที่ 18 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วน ตำบลนาคู่ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม นำโดย นางสาววิมลรัตน์ วงค์หนายโกฎ รองปลัดองค์การ บริหารส่วนตำบลนาคู่ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมกันทำความสะอาดห้องน้ำ และบริเวณโดยรอบสำนักงานเนื่องในวันท้องถิ่น ไทย ประจำปี พ.ศ. 2566

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

วันที่ 13 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่จัดงานประเพณีแห่พระเวสสันดร (บุญผะเหวด)

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

งานประเพณีแห่พระเวสสันดร วันที่ 13 มีนาคม 2566 จัดขึ้นโดย องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่ จัดงาน ประเพณีแห่พระเวสสันดร (บุญผะเหวด) ระหว่างวันที่ 12-14 มีนาคม 2566

Continue Reading...
Posted in จดหมายข่าว

จดหมายข่าว ฉบับที่ 1/2565

Continue Reading...