งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่ รณรงค์ให้ประชาชนและเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาคู่ ป้องกันและสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็น เพื่อป้องกันการบาดเจ็บรุนแรง และปฏิบัติตามกฎจราจร ภายใต้คำขวัญ “ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ”

Share: