งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่ ได้จัดทำโครงการบริหารจัดการขยะแบบยั่งยืน ปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 14-16 ธันวาคม 2565 เพื่ออบรมให้ความรู้แก่ประชาชนและขับเคลื่อน การลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือนในระดับท้องถิ่น ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 400 คน

Share: