งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่ ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมวินัยจราจรให้กับประชาชน ปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 16 ธันวาคม 2565 เพื่อสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังอุบัติเหตุการจราจร ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ ซึ่งมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 112 คน รถจักรยานยนต์ร่วมโครงการฯ(ต่อ พ.ร.บ.) จำนวน 146 คัน ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร จาก บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ สาขา นครพนม

Share: