วันที่ 20 ตุลาคม 2566 องค์การบริหารส่วน ตำบลนาคู่ จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566 นำโดย นายพิมะ แสงมณี นายกองค์การ บริหารส่วนตำบลนาคู่ พนักงานส่วนตำบล พนักงาน จ้าง สมาชิกสภาฯ ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ประชาชนใน พื้นที่ และได้รับเกียรติจาก นายเสรี หาญกล้า ท้องถิ่น อำเภอนาแก และว่าที่ร้อยตรีพงษ์อนัน เปลี่ยนเอก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนาแก เข้าร่วม กิจกรรมทำแนวกันไฟป่า การบำรุงรักษาต้นไม้ ตัด แต่งกิ่งไม้ กำจัดวัชพืช และทำความสะอาดเก็บขยะ โดยรอบพื้นที่บริเวณป่าปกปักโคกหนองแซง สาธารณประโยชน์

Share: