การกำหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริตประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่

การกำหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริตประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ หากพบเห็นการทุจริตประพฤติมิชอบ โปรดแจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่ ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ดังนี้ 1. เว็บไซต์ อบต. นาคู่ www.naku.go.th 2. เพจเฟซบุ๊ก องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่ 3. โทรศัพทร์ 042-190111

Share: