วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566 นายพิมะ แสงมณี นายก องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่ คณะผู้บริหาร พนักงาน และ ชาวบ้านในชุมชน ได้ร่วมกันใส่บาตรพระสงฆ์ ในโครงการอบรม คุณธรรมจริยธรรม ณ วัดฟ้าชื่นสุวรรณตูมภา หลังจากนั้นเข้าร่วมฟังการให้โอวาทในหัวข้อ คุณธรรม จริยธรรมในการทำงาน โดย นายเสรี หาญกล้า ท้องถิ่นอำเภอ นาแก และฟังเทศนาหรือป่าฐกการรรม เรื่อง การใช้หลักธรรมใน การปฏิบัติงานและการใช้ชีวิตประจำวัน โดย พระครูบวรโพธิวัฒน์ เจ้าคณะอำเภอนาแก เจ้าอาวาสวัดถนนตาล และมอบเกียรติบัตร ให้ผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ประจำปี 2566 หลังจากเสร็จสิ้นพิธีผู้เข้าร่วมโครงการได้รับประทานอาหาร และปัดกวาดลานวัดร่วมกัน

Share: