“ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่ ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่ ที่ 442/2565 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2565 เรื่องการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 – 4 มกราคม 2566 ณ จุดบริการประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่ จำนวน 2 จุด ดังนี้ จุดที่ 1 บริเวณหน้าวัดศรีบุญเรือง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลนาคู่ อำเภอนาแก จังหวัดนคพนม จุดที่ 2 บริเวณหน้าวัดฟ้าขื่นสุวรรณตูมภา หมู่ที่ 2 ตำบลนาคู่ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม เพื่อเฝ้าระวังและช่วยเหลือประชาชนผู้สัญจร ไป – มา ให้ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในห้วงเทศกาลปีใหม่ 2566 (๗ วันอันตราย)

Share: