ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2562

ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
Share:

Author: mungmee