11 ก.พ.64 /13.30 นายพิมะ แสงมณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่ พร้อมด้วยท้องถิ่นอำเภอนาแก สาธารณสุขอำเภอนาแก เกษตรอำเภอนาแกและคณะกรรมการช่วยเหลือประชนของ อบต.นาคู่ ได้ร่วมมอบเงินให้กับครัวเรือนที่ได้รับความเดือดร้อนจากมาตรการกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019( COVID-19)จำนวน 16 ครัวเรือน ณ ห้องประชุม อบต.นาคู่ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

Share:

Author: mungmee