แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองหอย หมู่ที่ 1 บ้านหนองหอย ตำบลนาคู่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 18/12/2020
ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยหนองเปือย หมู่ที่ 8 บ้านนาคู่เหนือ กว้างเฉลี่ย 9 เมตร ยาว 10 เมตร ผนังข้างสูง 2.50 เมตร 24/07/2020
ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นพ.ถ.44-001 สายหนองหอยแขนนาง ช่วง ม.2 - ม.4 กว้าง 6.00 ม .ยาว 1850.00 ม. หนา 0.04 ม. อบต.นาคู่ 11/02/2020
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ 04/07/2019
โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองหอย-แขนนาง ช่วงบ้านแขนนางช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร 29/04/2019
โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองหอย-แขนนาง ช่วงบ้านแขนนางช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร 26/04/2019
โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองหอย-แขนนาง ช่วงบ้านแขนนางช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร 26/04/2019
โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองหอย-แขนนาง ช่วงบ้านแขนนางช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร 24/04/2019
ประกาศราคากลาง
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองหอย หมู่ที่ 1 บ้านหนองหอย ตำบลนาคู่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/12/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยหนองเปือย หมู่ที่ 8 บ้านนาคู่เหนือ กว้างเฉลี่ย 9 เมตร ยาว 10 เมตร ผนังข้างสูง 2.50 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/08/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ม.4 บ้านแขนนาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ อบต. นาคู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/05/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นพ.ถ.44-001 สายหนองหอยแขนนาง ช่วง ม.2 - ม.4 กว้าง 6.00 ม .ยาว 1850.00 ม. หนา 0.04 ม. อบต.นาคู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/04/2020
ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06/08/2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองหอย-แขนนาง ช่วงบ้านแขนนางช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/05/2019
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑยานพาหนะและขนส่ง - รถกระเช้า รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า ติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้า ไฟเบอร์กลาส จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/02/2019
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองหอย หมู่ที่ 1 บ้านหนองหอย ตำบลนาคู่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/12/2020
ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/07/2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองหอย-แขนนาง ช่วงบ้านแขนนางช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/04/2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองหอย-แขนนาง ช่วงบ้านแขนนางช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/04/2019
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑยานพาหนะและขนส่ง - รถกระเช้า รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า ติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้า ไฟเบอร์กลาส จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/02/2019
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองหอย หมู่ที่ 1 บ้านหนองหอย ตำบลนาคู่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/12/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยหนองเปือย หมู่ที่ 8 บ้านนาคู่เหนือ กว้างเฉลี่ย 9 เมตร ยาว 10 เมตร ผนังข้างสูง 2.50 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/08/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ม.4 บ้านแขนนาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ อบต. นาคู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/05/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ม.4 บ้านแขนนาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ อบต. นาคู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/04/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นพ.ถ.44-001 สายหนองหอยแขนนาง ช่วง ม.2 - ม.4 กว้าง 6.00 ม .ยาว 1850.00 ม. หนา 0.04 ม. อบต.นาคู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/04/2020
ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06/08/2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองหอย-แขนนาง ช่วงบ้านแขนนางช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/05/2019
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑยานพาหนะและขนส่ง - รถกระเช้า รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า ติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้า ไฟเบอร์กลาส จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/02/2019
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศพด.ตำบลนาคู่ ประจำปีงบประมาณ 2564(เดือนสิงหาคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/07/2021
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัด สพฐ ช่วงเดือนสิงหาคม - เดือนกันยายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/07/2021
ซื้ออาหารแสริม (นม) โรงเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาคู่ ช่วงเดือนสิงหาคม - เดือนกันยายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/07/2021
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/07/2021
จ้างเหมาบริการผู้ดูแลระบบประปาหมู่บ้านขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/07/2021
จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานประจำศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/07/2021
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/07/2021
ซื้อวัสดุในโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/07/2021
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังรอบที่สาธารณโคกร้างนาแก หมู่ที่ 7 กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/06/2021
จ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๘ ถนนสายหนองเปือย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/06/2021
ซื้ออาหารเสริม (นม) ตามโครงการเยี่ยวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/06/2021
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 จากนานายหอถึง นานางพรทิพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/06/2021
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 ภายในหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/06/2021
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาคู่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2564 (มิถุนายน 2564-กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/06/2021
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีกหมึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/06/2021
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 จากถนนสายหนองหอยแขนนาง ถึงบ้านนายทัน วงศ์ศรีชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/06/2021
ซื้อวัสดุตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/06/2021
ซื้อวัสดุตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/06/2021
ซื้อวัสดุตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/06/2021
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๓ สายหมู่ที่ ๓ ไปถึงถนนสายหนองนางด่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/06/2021
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๔ ช่วงสนามกีฬาถึงหนองแล้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/05/2021
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/03/2021
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 สายหนองวังยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/03/2021
จ้างซ่อมแซมคลองส่งน้ำ หมู่ที่ ๓ บ้านคำอ้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/02/2021
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์/เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ชนิด Network แบบที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/02/2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/02/2021
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ ๕ ถึงบ้านนาฉันทะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/01/2021
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/09/2020
จ้างทำป้ายตามโครงการบริหารจัดการขยะแบบยั่งยืน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/08/2020
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 สายหลังวัดฟ้าขื่นสุวรรณตูมภาไปหนองไผ่ กว้าง 6 ม. ยาว 1,700 ม. พร้อมวางท่อ คสล. ชั้น3 ศก. 0.60 ม. ยาว 1.00 ม. จำนวน 25 ท่อน โดยถมดินคันทาง 2,678 ลบ.ม. พร้อมลงลูกรังผิวทาง 1,020 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/07/2020
ซื้อท่อยางส่งน้ำตัวหนอนสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองหอย หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/07/2020
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.7 สายประตูน้ำก่ำไปหนองแสงกว้าง 3.50 ม.ยาว 2,000 ม. ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 1,050 ลบ.ม. พร้อมวางท่อชั้น 3 ศก.0.30 ม. ยาว 1 ม. 7 ท่อน 1 จุด ถมดินคันทาง ไม่น้อยกว่า 3,000 ลบ.ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/06/2020
จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงานในกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/05/2020
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อใช้ในการดำเนินการป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/03/2020
จ้างขออนุมัติจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 จากสามแยกหลังโรงเรียนถึงหนองก้านเหลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/03/2020
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 เส้นเลียบโคกลุมพุกสาธารณประโยชน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/03/2020
จ้างเหมาบุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/08/2019
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัย(วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/06/2019
จ้างเวที เครื่องขยายเสียงพร้อมตกแต่งสถานที่ สำหรับดำเนินกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/06/2019
จ้างโครงการก่อสร้างที่แปรงฟันสำหรับเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/06/2019
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่