แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองหอย หมู่ที่ 1 บ้านหนองหอย ตำบลนาคู่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 18/12/2020
ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยหนองเปือย หมู่ที่ 8 บ้านนาคู่เหนือ กว้างเฉลี่ย 9 เมตร ยาว 10 เมตร ผนังข้างสูง 2.50 เมตร 24/07/2020
ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นพ.ถ.44-001 สายหนองหอยแขนนาง ช่วง ม.2 - ม.4 กว้าง 6.00 ม .ยาว 1850.00 ม. หนา 0.04 ม. อบต.นาคู่ 11/02/2020
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ 04/07/2019
โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองหอย-แขนนาง ช่วงบ้านแขนนางช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร 29/04/2019
โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองหอย-แขนนาง ช่วงบ้านแขนนางช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร 26/04/2019
โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองหอย-แขนนาง ช่วงบ้านแขนนางช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร 26/04/2019
โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองหอย-แขนนาง ช่วงบ้านแขนนางช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร 24/04/2019
ประกาศราคากลาง
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองหอย หมู่ที่ 1 บ้านหนองหอย ตำบลนาคู่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/12/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยหนองเปือย หมู่ที่ 8 บ้านนาคู่เหนือ กว้างเฉลี่ย 9 เมตร ยาว 10 เมตร ผนังข้างสูง 2.50 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/08/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ม.4 บ้านแขนนาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ อบต. นาคู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/05/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นพ.ถ.44-001 สายหนองหอยแขนนาง ช่วง ม.2 - ม.4 กว้าง 6.00 ม .ยาว 1850.00 ม. หนา 0.04 ม. อบต.นาคู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/04/2020
ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06/08/2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองหอย-แขนนาง ช่วงบ้านแขนนางช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/05/2019
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑยานพาหนะและขนส่ง - รถกระเช้า รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า ติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้า ไฟเบอร์กลาส จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/02/2019
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองหอย หมู่ที่ 1 บ้านหนองหอย ตำบลนาคู่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/12/2020
ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/07/2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองหอย-แขนนาง ช่วงบ้านแขนนางช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/04/2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองหอย-แขนนาง ช่วงบ้านแขนนางช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/04/2019
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑยานพาหนะและขนส่ง - รถกระเช้า รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า ติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้า ไฟเบอร์กลาส จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/02/2019
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองหอย หมู่ที่ 1 บ้านหนองหอย ตำบลนาคู่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/12/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยหนองเปือย หมู่ที่ 8 บ้านนาคู่เหนือ กว้างเฉลี่ย 9 เมตร ยาว 10 เมตร ผนังข้างสูง 2.50 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/08/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ม.4 บ้านแขนนาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ อบต. นาคู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/05/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ม.4 บ้านแขนนาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ อบต. นาคู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/04/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นพ.ถ.44-001 สายหนองหอยแขนนาง ช่วง ม.2 - ม.4 กว้าง 6.00 ม .ยาว 1850.00 ม. หนา 0.04 ม. อบต.นาคู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/04/2020
ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06/08/2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองหอย-แขนนาง ช่วงบ้านแขนนางช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/05/2019
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑยานพาหนะและขนส่ง - รถกระเช้า รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า ติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้า ไฟเบอร์กลาส จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/02/2019
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 สายหลังวัดฟ้าขื่นสุวรรณตูมภาไปหนองไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/03/2021
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 สายประตูน้ำก่ำไปหนองแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/03/2021
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 สายหนองวังยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/03/2021
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/03/2021
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/03/2021
วัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) 01/03/2021
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๑ ช่วงหน้าวัดโนนสะอาดถึงโรงปุ๋ยชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/02/2021
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๖ เส้นน้ำบ่อ - แขนนาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/02/2021
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 ช่วงถนนชลประทานถึงบ้านนางเพลิน ยืนยั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/02/2021
ซื้อครุภัณฑ์ เครื่องพิมพ์ Multifunction หรือ LED สี (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/02/2021
จ้างซ่อมแซมคลองส่งน้ำ หมู่ที่ ๓ บ้านคำอ้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/02/2021
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/02/2021
จ้างซ่อมแซมคลองส่งน้ำ หมู่ที่ ๓ บ้านคำอ้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/02/2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/02/2021
ซื้ออุปกรณ์ประจำรถยนต์ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๖๘๖๑ นครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/02/2021
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 จากถนนสายหนองหอย - แขนนาง ถึงวัดศรีวิชัยมงคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/02/2021
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๗ เส้นหลังองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่ถึงหนองกอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/02/2021
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑ สายบ้านหนองหอยไปบ้านน้ำบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/02/2021
จ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๙ เส้นกลางบ้านช่วงบ้านนายหอ - นางสุขแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/02/2021
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๐ เส้นหลังโรงสีพงษ์เจริญถึงป่าช้าบ้านนาฉันทะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/02/2021
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 สายหนองวังยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/03/2021
จ้างซ่อมแซมคลองส่งน้ำ หมู่ที่ ๓ บ้านคำอ้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/02/2021
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์/เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ชนิด Network แบบที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/02/2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/02/2021
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ ๕ ถึงบ้านนาฉันทะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/01/2021
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/09/2020
จ้างทำป้ายตามโครงการบริหารจัดการขยะแบบยั่งยืน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/08/2020
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 2 สายหลังวัดฟ้าขื่นสุวรรณตูมภาไปหนองไผ่ กว้าง 6 ม. ยาว 1,700 ม. พร้อมวางท่อ คสล. ชั้น3 ศก. 0.60 ม. ยาว 1.00 ม. จำนวน 25 ท่อน โดยถมดินคันทาง 2,678 ลบ.ม. พร้อมลงลูกรังผิวทาง 1,020 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/07/2020
ซื้อท่อยางส่งน้ำตัวหนอนสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองหอย หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/07/2020
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.7 สายประตูน้ำก่ำไปหนองแสงกว้าง 3.50 ม.ยาว 2,000 ม. ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 1,050 ลบ.ม. พร้อมวางท่อชั้น 3 ศก.0.30 ม. ยาว 1 ม. 7 ท่อน 1 จุด ถมดินคันทาง ไม่น้อยกว่า 3,000 ลบ.ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/06/2020
จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงานในกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/05/2020
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อใช้ในการดำเนินการป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/03/2020
จ้างขออนุมัติจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 จากสามแยกหลังโรงเรียนถึงหนองก้านเหลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/03/2020
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 เส้นเลียบโคกลุมพุกสาธารณประโยชน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/03/2020
จ้างเหมาบุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/08/2019
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัย(วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/06/2019
จ้างเวที เครื่องขยายเสียงพร้อมตกแต่งสถานที่ สำหรับดำเนินกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/06/2019
จ้างโครงการก่อสร้างที่แปรงฟันสำหรับเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/06/2019
จ้างจ้างเหมาบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงานในกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/06/2019
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองการสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/05/2019
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่