แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 สายบ้านหนองหอยน้อย หมู่ที่ 1 ถึงบ้านน้ำบ่อ หมู่ที่ 6 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,645.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,085.00 ตารางเมตร ตำบลนาคู่ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 02/04/2024
ระบบผลิตน้ำประปาขนาดใหญ่ กำลังการผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านหนองหอยน้อย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลนาคู่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 28/09/2022
ระบบผลิตน้ำประปาขนาดใหญ่ กำลังการผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านหนองหอยน้อย หมู่ที่ ๑ ตำบลนาคู่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 28/09/2022
ระบบผลิตน้ำประปาขนาดใหญ่ กำลังการผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านคำอ้อม หมู่ที่ ๓ ตำบลนาคู่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 28/09/2022
ระบบผลิตน้ำประปาขนาดใหญ่ กำลังการผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านแขนนาง หมู่ที่ ๔ ตำบลนาคู่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 28/09/2022
ระบบผลิตน้ำประปาขนาดกลาง กำลังการผลิต ๗ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านนาคู่น้อย หมู่ที่ ๙ ตำบลนาคู่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 28/09/2022
ระบบผลิตน้ำประปาขนาดใหญ่ กำลังการผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านนาฉันทะ หมู่ที่ ๕ ตำบลนาคู่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 28/09/2022
ระบบผลิตน้ำประปาขนาดกลาง กำลังการผลิต ๗ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านคำอ้อม หมู่ที่ ๑๑ ตำบลนาคู่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 28/09/2022
ระบบผลิตน้ำประปาขนาดใหญ่ กำลังการผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านน้ำบ่อ หมู่ที่ ๖ ตำบลนาคู่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 28/09/2022
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมสายบ้านคำอ้อมหมู่ที่ ๓ ถึงถนนลูกรังไปอำเภอวังยาง ตำบลนาคู่ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๗๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๕๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 11/04/2022
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาล (รถตู้) 04/04/2022
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคำอ้อม หมู่ที่ 3 ถึงถนนลูกรังไปอำเภอวังยาง ตำบลนาคู่ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,477 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 13/08/2021
ขุดลอกสระน้ำพระทัยในหลวงพร้อมก่อสร้างถนนลาดยางรอบสระและก่อสร้างบันไดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านนาคู่ใต้ ตำบลนาคู่ มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 142,131 ลูกบาศก์เมตร ก่อสร้างถนนลาดยางรอบสระ กว้าง 6 เมตร ยาว 740 เมตร และก่อสร้างบันไดคอนกรีตเสริมเหล็ก ลงสระ จำนวน 4 แห่ง องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 13/08/2021
ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองหอย หมู่ที่ 1 บ้านหนองหอย ตำบลนาคู่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 18/12/2020
ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยหนองเปือย หมู่ที่ 8 บ้านนาคู่เหนือ กว้างเฉลี่ย 9 เมตร ยาว 10 เมตร ผนังข้างสูง 2.50 เมตร 24/07/2020
ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นพ.ถ.44-001 สายหนองหอยแขนนาง ช่วง ม.2 - ม.4 กว้าง 6.00 ม .ยาว 1850.00 ม. หนา 0.04 ม. อบต.นาคู่ 11/02/2020
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ 04/07/2019
โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองหอย-แขนนาง ช่วงบ้านแขนนางช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร 29/04/2019
โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองหอย-แขนนาง ช่วงบ้านแขนนางช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร 26/04/2019
โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองหอย-แขนนาง ช่วงบ้านแขนนางช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร 26/04/2019
ประกาศราคากลาง
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 สายบ้านหนองหอยน้อย หมู่ที่ 1 ถึงบ้านน้ำบ่อ หมู่ที่ 6 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,645.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,225.00 ตารางเมตร ตำบลนาคู่ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/04/2024
จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากถนนนาแก - หนองญาติ ไปบ้านฉันทะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/07/2023
จ้างโครงการก่อสร้างบ่อพักน้ำประปาหมุู่ที่ 4 บ้านแขนนาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/07/2023
จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแบบโซล่าเซลล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/07/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โรงเรียนในสังกัด สพฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/07/2023
จ้างเหมาบริการการแพทย์ฉุกเฉินขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/07/2023
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาคู่ ก.ค.-ก.ย.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/06/2023
ซื้อวัสดุปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้พิการให้เหมาะสมและปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/06/2023
จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/06/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 ช่วงบ้านนางปิดตาไปวัดป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/06/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 8 ซอยแสนสุภา 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/06/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 จากหลังวัดไปหนองฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/06/2023
ซื้อขออนุมัติดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โรงเรียนในสังกัด (สพฐ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/05/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 ข้างสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/05/2023
จ้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ 3 ช่วงหน้าบ้านนายไสว ยตะโคตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/04/2023
จ้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล.หมู่ที่ 5 เส้นหน้าโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/03/2023
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 7 จากนา นายเบ็ง ศรีแสน ถึง หมู่ 1 บ้านหนองหอยน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/03/2023
จ้างเหมาบริการการแพทย์ฉุกเฉินขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/03/2023
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน โรงเรียนในสังกัด สพฐ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/03/2023
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 3 สายจากหมู่บ้านไปทุ่งนาฮี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/03/2023
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคำอ้อมหมู่ที่ ๓ ถึงถนนลูกรังไปอำเภอวังยาง ตำบลนาคู่ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๗๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๕๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/05/2022
ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาล (รถตู้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/04/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกสระน้ำพระทัยในหลวงพร้อมก่อสร้างถนนลาดยางรอบสระและก่อสร้างบันไดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านนาคู่ใต้ ตำบลนาคู่ มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 142,131 ลูกบาศก์เมตร ก่อสร้างถนนลาดยางรอบสระ กว้าง 6 เมตร ยาว 740 เมตร และก่อสร้างบันไดคอนกรีตเสริมเหล็ก ลงสระ จำนวน 4 แห่ง อบต.นาคู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/11/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองหอย หมู่ที่ 1 บ้านหนองหอย ตำบลนาคู่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/12/2020
ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/07/2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองหอย-แขนนาง ช่วงบ้านแขนนางช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/04/2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองหอย-แขนนาง ช่วงบ้านแขนนางช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/04/2019
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑยานพาหนะและขนส่ง - รถกระเช้า รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า ติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้า ไฟเบอร์กลาส จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/02/2019
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 สายบ้านหนองหอยน้อย หมู่ที่ 1 ถึงบ้านน้ำบ่อ หมู่ที่ 6 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,645.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,225.00 ตารางเมตร ตำบลนาคู่ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/04/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคำอ้อมหมู่ที่ ๓ ถึงถนนลูกรังไปอำเภอวังยาง ตำบลนาคู่ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๗๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๕๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/05/2022
ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาล (รถตู้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/04/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกสระน้ำพระทัยในหลวงพร้อมก่อสร้างถนนลาดยางรอบสระและก่อสร้างบันไดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านนาคู่ใต้ ตำบลนาคู่ มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 142,131 ลูกบาศก์เมตร ก่อสร้างถนนลาดยางรอบสระ กว้าง 6 เมตร ยาว 740 เมตร และก่อสร้างบันไดคอนกรีตเสริมเหล็ก ลงสระ จำนวน 4 แห่ง อบต.นาคู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/11/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองหอย หมู่ที่ 1 บ้านหนองหอย ตำบลนาคู่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/12/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยหนองเปือย หมู่ที่ 8 บ้านนาคู่เหนือ กว้างเฉลี่ย 9 เมตร ยาว 10 เมตร ผนังข้างสูง 2.50 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/08/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ม.4 บ้านแขนนาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ อบต. นาคู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/05/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ม.4 บ้านแขนนาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ อบต. นาคู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/04/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นพ.ถ.44-001 สายหนองหอยแขนนาง ช่วง ม.2 - ม.4 กว้าง 6.00 ม .ยาว 1850.00 ม. หนา 0.04 ม. อบต.นาคู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/04/2020
ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06/08/2019
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองหอย-แขนนาง ช่วงบ้านแขนนางช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/05/2019
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑยานพาหนะและขนส่ง - รถกระเช้า รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า ติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้า ไฟเบอร์กลาส จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/02/2019
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 สายบ้านหนองหอยน้อย หมู่ที่ 1 ถึงบ้านน้ำบ่อ หมู่ที่ 6 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,645.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,225.00 ตารางเมตร ตำบลนาคู่ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/04/2024
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/03/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/03/2024
จ้างโครงการขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านนาฉันทะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/02/2024
จ้างโครงการขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมูที่ 6 บ้านน้ำบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/02/2024
จ้างโครงการขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านนาฉันทะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/02/2024
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 สายหน้าบ้านนางมัณฑนา อัคฮาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/01/2024
จ้างทำป้ายเตือนอันตรายห้ามลงเล่นน้ำแและป้ายเตือนรถยนต์ผ่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/12/2023
จ้างโครงการขยายท่อเมนประปาหมู่ที่ ๓ บ้านคำอ้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/10/2023
จ้างโครงการขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านนาคู่ใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/10/2023
จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานช่วยเหลือด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/10/2023
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาคู่ (ต.ค.-พ.ย.)ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/09/2023
จ้างเหมาถ่ายเอกสาร เข้าเล่มเคลือบปกข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/09/2023
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/09/2023
ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง กองคลัง จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/09/2023
ซื้อวัสดุในการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/09/2023
จ้างเหมาบริการติดตั้งผ้าม่านห้องปฏิบัติราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/09/2023
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/09/2023
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2023
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตรวจเช็ครถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บจ 9788 นครพนม รหัสครุภัณฑ์ 001/52/0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2023
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างบำรุงรักษา และซ่อมแซมตรวจเช็ครถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บจ. 9788 นครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/03/2024
จ้างโครงการขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านนาฉันทะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/02/2024
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 สายหน้าบ้านนางมัณฑนา อัคฮาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/01/2024
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาคู่ (1 ธ.ค.66 - 15 พ.ค.67) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/12/2023
เช่าเหมารถตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/11/2023
จ้างจ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ซ่อมแซมหลังคาศูนย์พัฒาเด็กเล็กตำบลนาคู่) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/09/2023
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้รางเลื่อน ระบบพวงมาลัย จำนวน 1หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/08/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 ข้างสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/05/2023
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 7 จากนา นายเบ็ง ศรีแสน ถึง หมู่ 1 บ้านหนองหอยน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/03/2023
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 3 สายจากหมู่บ้านไปทุ่งนาฮี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/03/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ 7 จากนา นายเบ็ง ศรีแสน ถึง หมู่ที่ 1 บ้านหนองหอยน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/03/2023
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In one สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/02/2023
ซื้อซื้อวัสดุในโครงการบริหารจัดการขยะแบบยั่งยืน ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/12/2022
ซื้อติดตั้งกล้องวงจรปิด จำนวน 6 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/10/2022
จ้างจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาคู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/10/2022
จ้างเหมาบริการ การแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/09/2022
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑ จากศาลาอเนกประสงค์ถึงหน้าบ้านนายบาล ยตะโคตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/08/2022
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ จากหลังวัดไปหนองฉิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/08/2022
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/08/2022
จ้างโครงการปรับปรุงท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านแขนนาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/07/2022
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่