วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่

Share: