ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่ เรื่อง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ในการจดทะเบียนสิทธินิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ รอบบัญชี(พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๒)และเพิ่มเติม

ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรง
Share:

Author: mungmee