องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่ได้จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มาติดต่อใช้บริการงานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาใช้ในการพัฒนาส่งเสริมและปรับปรุงบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่ได้จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่มาติดต่อใช้บริการงานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาใช้ในการพัฒนาส่งเสริมและปรับปรุงบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUvnQ1dC2ArAYBx6SHzHJvi4LZYBR7yhZHMutEGpU0_6uG6Q/viewform

Share: