แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ต.ส.๓) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒

ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร
Share: