ประกาศสภา อบต.นาคู่ เรื่องระเบียบว่าด้วยการอนุญาตให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภา อบต.นาคู่ พ.ศ.2563

ประกาศสภา อบต.นาคู่ เรื่องระเบียบว่าด้วยการอนุญาตให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภา อบต.นาคู
Share:

Author: mungmee