ในวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566 นายพิมะ แสงมณี นายกองค์การบริหาร ส่วนตำบลนาคู่ คณะผู้บริหาร พนักงาน ส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ร่วมกัน ปลูกสุมนไพร และพืชศึกษา (ตูบหมูบ) ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี (อพ.สธ.)

Share: