วันที่ 19 ตุลาคม 2565 นายพิมะ แสงมณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่ พร้อมด้วยสมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และอาสาสมัครพิทักษ์ป่าปกปักโคกหนองแซงสาธารณประโยชน์ ร่วมกิจกรรมทำแนวกันไฟ และการพัฒนาทำความสะอาดถนนรอบบริเวณพื้นที่บริเวณป่าปกปักโคกหนองแซงสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 1, 10

Share: