27 สิงหาคม 2563 นายพิมะ แสงมณี พร้อมด้วยคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พัธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Share:

Author: mungmee