วันที่ 20 กันยายน 2565 นายพิมะ แสงมณี ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่ พร้อมคณะ ได้จัดนิทรรศการ งานฐานทรัพยากรท้องถิ่นตำบลนาคู่

วันที่ 20 กันยายน 2565 นายพิมะ แสงมณี ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่ พร้อมคณะ ได้จัดนิทรรศการ งานฐานทรัพยากรท้องถิ่นตำบลนาคู่ ในการประชุมวิชาการของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หรือ อพ.สธ. ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งวันนี้มีประชาชนให้ความสนใจ และเยี่ยมชมนิทรรศการของตำบลนาคู่เป็นจำนวนมาก

Share: