การประชุมวิชาการของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หรือ อพ.สธ.

วันที่ 19 กันยายน 2565 นายพิมะ แสงมณี ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่ ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หรือ อพ.สธ. จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 11 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงสืบสานพระราชปณิธานในงานอนุรักษ์ทรัพยากรของประเทศ และได้พระราชทานป้ายสนองพระราชดำริในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น แก่ อพ.สธ.ตำบลนาคู่ โดยมี นายชาญชัย คงทัน ตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ได้ตรวจเยี่ยมเต้นนิทรรศการ อพ.สธ.ตำบลนาคู่ ที่ได้รับป้ายสนองพระราชดำริ งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น

 

Share: