#ค่าจัดการศพผู้สูงอายุที่เสียชีวิต#

#ค่าจัดการศพผู้สูงอายุที่เสียชีวิต#
ราชกิจจาฯ ประกาศให้ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่ตาย ทายาท ได้ 3,000 บาท จาก พม.สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เสียชีวิตทุกสาเหตุ ได้ทุกคนที่เป็นคนไทย ให้ทายาทนำหลักฐานของผู้ตาย มายื่นที่องค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ เอกสารคือ
1. ใบมรณบัตร ผู้ตาย
2. ทะเบียนบ้าน ผู้ตาย
3. บัตร ประชาชนผู้ตาย
4. บัตร ประชาชน ผู้รับ
5. ทะเบียนบ้าน ผู้รับ
6. บัญชีธนาคาร ผู้รับ
ไปยื่นเรื่องขอรับเงินดังกล่าวในเวลาราชการ

Share: