Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศจำหน่ายพัสดุโดยวิธีขายทอดตลาด

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศ อบต.นาคู่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกฝายน้ำล้นห้วยเค็ม หมู่ 5

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศ อบต.นาคู่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกหนองช้างไร่ หมู่ 10

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศ อบต.นาคู่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกหนองโคกนาน้อย หมู่ 11

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศ อบต.นาคู่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกหนองคันทา หมู่ 4

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศ อบต.นาคู่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกแก้มลิงหนองเลิง หมู่ 4

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยหนองเปือย หมู่ 8

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศ อบต.นาคู่ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยหนองเปือย หมู่ 8

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศ อบต.นาคู่ เรื่องการใชราคากลางงานก่อสร้างโครงการขุดลอกหนองโคกนาน้อย หมู่ 11

Continue Reading...
Posted in ข่าวประกวดราคา

ประกาศ อบต.นาคู่ เรื่องการใชราคากลางงานก่อสร้างโครงการขุดลอกหนองคันทา หมู่ 4

Continue Reading...