Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

โครงการน้ำคือชีวิต ศาสตร์พระราชาสู่แปลงเกษตรผสมผสานประชารัฐ ประจำปี 2563

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส หลักสูตรการตัดเย็บเสื้อผ้า

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันที่ 15 ก.ย. 63 นายพิมะ แสงมณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อประกอบอาชีพ หลักสูตรการทำขนมทองม้วน เพื่อให้ประชาชนในตำบลนาคู่ได้ประกอบอาชีพ

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันที่ 12 กันยายน 2563 นายกพิมะ แสงมณี ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ม.11 ตำบลนาคู่ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สสส.

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

ชมรมผู้สูงอายุตำบลนาคู่ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายลดเสี่ยงโรคเรื้อรัง กลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุตำบลนาคู่

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

27 สิงหาคม 2563 นายพิมะ แสงมณี พร้อมด้วยคณะทำงานโครงการอนุรักษ์พัธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Continue Reading...